e-LEARNING & e-TRAINING SOLUTION

บริการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากร

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด

WE SERVICE

บริการของเรา

Courseware
ผลิตสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูป

  • บริการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากร
  • บริการอบรมวิธีการออกแบบและใช้เครื่องมือผลิตสื่อการเรียนรู้
  • จำหน่ายบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูป

Learning management system
พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  • บริการติดตั้งและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle และ Open edX
  • บริการจัดอบรมการใช้งานระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

WE LEARN
ระบบการเรียนออนไลน์

ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาตนเอง สอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

ทดลองใช้งาน

WE SHOWCASE

ผลงานของเรา

WE CLIENT

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา